Yeshi

འཚོལ།

Custom Search

དཀར་ཆག

ཚོང་བཅོལ་ཁག

Author : Parkhang | Date : February 21, 2017 |

ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། བལ་སྒོར།
CB1 རྩམ་པ་ ༡ Rs. 40.00 Rs. 45.00
CB2 ན་རག་དོང་དཀྲུག་ཞི་ཁྲོ། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB3 ཡིད་འཕྲོག་སྒྲུང་མཛོད། Rs. 30.00 Rs. 35.00
CB6 ལྷའུ་རྟ་རའི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 8.00 Rs. 15.00
CB8 དཀའ་སྡུག་འོག་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། Rs. 180.00 Rs. 190.00
CB10 མིག་འབྱེད། Rs. 10.00 Rs. 15.00
CB14 ཤཱཀྱའི་འོད་སྣང་། Rs. 30.00 Rs. 35.00
CB16 དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་བཞི། Rs. 5.00 Rs. 10.00
CB21 བློ་གསལ་རྩོམ་རིག་དགའ་ཚལ། Rs. 25.00 Rs. 30.00
CB22 རྩམ་པ་ ༥ Rs. 25.00 Rs. 30.00
CB23 རྩམ་པ་ ༦ Rs. 25.00 Rs. 30.00
CB25 སྙན་པའི་རྔ་བརྡ། Rs. 80.00 Rs. 90.00
CB27 ར་སྒྲེང་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་མྱོང་བ། Rs. 95.00 Rs. 105.00
CB28 དགེ་སྡིག་ལས་ཀྱི་མྱོང་བ། Rs. 45.00 Rs. 50.00
CB29 བྱིས་པའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་འབེལ་གཏམ། Rs. 250.00 Rs. 270.00
CB30 ལོ་རྟོགས་དང་མིའི་གཤིས་ཀ། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB34 ཕ་བོང་ཁའི་རྣམ་ཐར། Rs. 200.00 Rs. 210.00
CB35 རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB36 དྭང་བླང་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས། (རྡོ་ཐར།) Rs. 130.00 Rs. 140.00
CB39 བོད་ཀྱི་གནམ་ས། Rs. 40.00 Rs. 45.00
CB40 གཙང་གསུམ་འཕྱོ་བའི་སྐྱ་རེངས། Rs. 90.00 Rs. 100.00
CB44 དོལ་རྒྱལ་དམ་བསྒྲགས། Rs. 10.00 Rs. 15.00
CB45 སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་དགོངས་རྒྱན། Rs. 35.00 Rs. 40.00
CB46 ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་བཙུན་ཆས་སྤྲད་པ། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB47 བཟའ་ཟླ་ཕྱིར་འབུད། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB48 གསེར་ཤིང་ཪིན་ཆེན་སྡོང་པོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB49 འབའ་ཐང་གི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 200.00 Rs. 220.00
CB50 གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགྲེལ། Rs. 180.00 Rs. 200.00
CB51 ཞེ་བོ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 250.00 Rs. 270.00
CB52 གསོ་རིག་སྨན་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཆུང་ངུ་དེབ་གཉིས། Rs. 400.00 Rs. 420.00
CB53 གསོ་རིག་སྨན་སྦྱོར་ཕན་ཡོན་གཅེས་བཏུས། Rs. 80.00 Rs. 90.00
CB54 ཨ་མའི་བུ། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB56 གཉུག་མའི་སེམས་ཀྱི་རང་སྒྲ། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB58 སྐྲ་ནག་གི་གསང་བ། Rs. 45.00 Rs. 50.00
CB62 In Search of Truth Rs. 235.00 Rs. 250.00
CB65 མི་མགོ་ཐང་ལ་འགྲིལ་ཅིང་ཟུང་ཁྲག་གི་ཡུར་ཆུ། Rs. 60.00 Rs. 65.00
CB66 བོད་ཀྱི་ཕོ་མོ་གཉེན་བསྒྲིགས། Rs. 35.00 Rs. 40.00
CB67 བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་རིམ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB68 བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ལམ་སྟོན། (DVD) Rs. 55.00 Rs. 60.00
CB69 བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་བསྟི་གནས། (DVD) Rs. 55.00 Rs. 60.00
CB70 ཀོང་པོའི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 170.00 Rs. 180.00
CB71 མཛད་རྣམ་བརྙན་དེབ་འཇིག་རྟེན་མིག་འབྱེད། (དཀྱུས་མ།) Rs. 1,500. Rs. 1,700.
CB72 མཛད་རྣམ་བརྙན་དེབ་འཇིག་རྟེན་མིག་འབྱེད། (ལེགས་པ།) Rs. 2,000. Rs. 2,200.
CB73 སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས། Rs. 75.00 Rs. 85.00
CB74 བཙན་བྱོལ་ནང་གི་དམངས་གཙོ། Rs. 250.00 Rs. 270.00
CB75 ནགས་ཚང་ཞི་ལུའི་སྐྱིད་སྡུག Rs. 200.00 Rs. 220.00
CB76 རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་མིང་བརྗོད། Rs. 300.00 Rs. 330.00
CB77 གསེར་འོད་འཕྲོ་བའི་ཞབས་རྗེས། Rs. 300.00 Rs. 330.00
CB79 རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་སྐལ་བཟང་དཀའ་སྟོན། Rs. 200.00 Rs. 220.00
CB80 ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྱེད། (རྒྱ་གར་སྐད།) Rs. 15.00 Rs. 20.00
CB81 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པས་བསྩལ་བའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་། ( Rs. 55.00 Rs. 60.00
CB82 ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་བཞི། (DVD) Rs. 55.00 Rs. 60.00
CB83 ཀྱག་ཀྱོག་ཆེ་བའི་མི་ཚེའི་ལམ་བུ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB84 ཚུགས་རིང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB85 བྲང་གཞུང་གི་ང་རོ། Rs. 50.00 Rs. 60.00
CB86 ལཛྙ་དང་ཝརྟུའི་མ་ཕྱི། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB87 དབུ་ཅན་གྱི་མ་ཕྱི། Rs. 75.00 Rs. 85.00
CB88 སུག་རིང་སོགས་ཀྱི་མ་ཕྱི། Rs. 110.00 Rs. 130.00
CB89 འབྲུ་ཚ་སོགས་ཀྱི་མ་ཕྱི། Rs. 95.00 Rs. 115.00
CB90 བར་བྲིས་སོགས་ཀྱི་མ་ཕྱི། Rs. 80.00 Rs. 90.00
CB91 སུམ་རྟགས་བསྡུས་དོན། Rs. 90.00 Rs. 105.00
CB92 སྙན་ངག་བསྡུས་དོན། Rs. 90.00 Rs. 105.00
CB93 སུམ་རྟགས་འགྲེལ་བཤད་སྣང་བ་དམ་པ། Rs. 140.00 Rs. 160.00
CB94 གསོ་བ་རིག་པའི་རྩ་བཤད་ཕྱི་རྒྱུད་རྣམ་གསུམ། Rs. 180.00 Rs. 200.00
CB95 དཀར་ནག་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ཕྱོགས་སྒྲིག Rs. 110.00 Rs. 130.00
CB96 ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ། (བོད་སྐད།) Rs. 95.00 Rs. 115.00
CB97 ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ། (ཨིན་སྐད།) Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB98 དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB99 དུས་གསུམ་རང་གྲོལ་འགོས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB100 ཆོག་ཤེས། Rs. 200.00 Rs. 230.00
CB101 དུས་རབས་ཀྱི་རྔ་སྒྲ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB102 དངོས་བྱུང་སེམས་ཀྱི་རླབས་རིས། Rs. 125.00 Rs. 145.00
CB103 Tibetan Tradition & Culture (Book in English) Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB104 བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ལམ་སྟོན། (དེབ་བོད་སྐད་ཐོག) Rs. 95.00 Rs. 115.00
CB105 བོད་སྐད་གཙང་མ་ཤོད། Rs. 50.00 Rs. 60.00
CB106 འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན་ཁག Rs. 180.00 Rs. 200.00
CB107 ཚུགས་རིང་ཤེས་བྱའི་ནོར་བུ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB108 ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ཨིན་སྐད་དེབ་དང་DVD Rs. 165.00 Rs. 185.00
CB109 Spitian Calendar Year 2014 Rs. 125.00 Rs. 145.00
CB110 བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་བསྟི་གནས་དེབ། (བོད་སྐད།) Rs. 75.00 Rs. 95.00
CB111 བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཉེར་མཁོའི་དྲིས་ལན། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB112 བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྒྲ་རིག་པའི་གནད་དོན། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB113 རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོ། Rs. 400.00 Rs. 460.00
CB114 ཚུགས་ཐུང་ཤེས་རབ་སྣང་བ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB115 དག་ཡིག་ཐོན་མིའི་དགོངས་རྒྱན། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB116 མཛད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་བྱིས་པའི་བརྙན་དེབ། Rs. 35.00 Rs. 40.00
CB117 གུ་ཡངས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་། Rs. 35.00 Rs. 40.00
CB118 ཡི་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་རྔན་པ་ཡག་ཤོས། Rs. 30.00 Rs. 35.00
CB119 རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་སྐོར་གྱི་ཕྱིར་རྟོག Rs. 400.00 Rs. 460.00
CB120 ཞ་རྣམ་བྲ་གསུམ་གྱི་སུམ་རྟགས་འགྲེལ་པ། Rs. 250.00 Rs. 290.00
CB121 དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB122 རྟགས་སྦྱོར་རིག་འཕྲུལ་སྣང་བ། Rs. 70.00 Rs. 80.00
CB123 དབུ་ཅན་ཤེས་རིག་འཇུག་སྒོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB124 བོད་ཁུལ་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་འབྱུང་རྩ། Rs. 200.00 Rs. 230.00
CB125 མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་སྟོབས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB126 བཀའ་སྡུག་གི་ཟིན་ཐོ། Rs. 200.00 Rs. 230.00
CB127 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་སྙན་དངགས་གཅེས་བཏུས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB128 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་དཔྱད་རྩོམ་གཅེས་བཏུས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB129 རྒྱང་བཞུད། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB130 བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB131 ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས། (དེབ་ ༡།༢) Rs. 300.00 Rs. 345.00
CB132 ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས། (དེབ་ ༥་པ།) Rs. 150.00 Rs. 175.00
CB133 ཀཿབྲག་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་གད་རྒྱངས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB134 སློབ་གསོ་སེམས་ཁམས་རིག་པ། Rs. 325.00 Rs. 370.00
CB135 རྟོག་འགྱུ། Rs. 110.00 Rs. 130.00
CB136 འགོས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། Rs. 375.00 Rs. 430.00
CB137 བརྡ་སྤྲོད་པའི་གྲུབ་མཐའི་གླེང་བརྗོད་ཆེན་མོ། Rs. 340.00 Rs. 390.00
CB138 གློག་ཀླད་ལ་འཇུག་པའི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ། Rs. 299.00 Rs. 340.00
CB139 བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། Rs. 250.00 Rs. 290.00
CB140 བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB141 རིགས་པའི་གསང་ཚིག Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB142 དུས་ཐོག་ཆར་པ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB143 སྨུག་སྤྲིན་གྱིས་དྲངས་པའི་རྣམ་ཤེས། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB144 སྟག་ཕྲུག་སེར་ཆུང་དང་གྲོགས་པོ་ཚོ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB145 སྐྱ་བོ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB146 ལྷ་ཐོག་རྒྱལ་རབས་ཆོས་སྲིད་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB147 གྲོག་མའི་གཅིག་སྒྲིལ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB148 རི་བོང་དཀར་ཆུང་གི་རྐང་འཁོར། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB149 བྱ་ཕོ་མཇུག་རིང་། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB150 བློ་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་འབད་བརྩོན་ཆེ་བའི་རུས་སྦལ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB151 སྒྱིད་ལུག་ཅན་གྱི་ཟེར་མོ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB152 sweet Butter Tea Rs. 100.00 Rs. 120.00

དཔེ་དེབ་གསར་པ།

འབྲེལ་གཏུགས།

Sherig Parkhang Trust
R-27/28 Gali No 1
Ramesh Park, Laxmi Nagar
Delhi

Email:shepardelhi@gmail.com,
tcrpc@rediffmail.com
Telefax: 0091-11-22455634
Tel: 22453672