Yeshi

འཚོལ།

Custom Search

དཀར་ཆག

རྣམ་ཐར་དང་རྒྱལ་རབས་རྟོགས་མཇོད།

Author : Parkhang | Date : February 21, 2017 |

ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། བལ་སྒོར།
NH1 ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་རྣམ་ཐར། Rs. 80.00 Rs. 100.00
NH2 སྣང་ས་འོད་འབུམ་རྣམ་ཐར། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH3 པདྨ་འོད་འབར་རྣམ་ཐར། Rs. 70.00 Rs. 80.00
NH4 འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་རྣམ་ཐར། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH5 དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་རྣམ་ཐར། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH6 འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་རྣམ་ཐར། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH7 གཅུང་དོན་ཡོད་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར། Rs. 50.00 Rs. 60.00
NH8 རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའི་རྣམ་ཐར། Rs. 40.00 Rs. 50.00
NH9 རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་མགུར། Rs. 220.00 Rs. 260.00
NH10 རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་བརྙན་དེབ། (དབྱིན་ཇི།) Rs. 50.00 Rs. 60.00
NH11 འཁྲུངས་རབས་མཛད་རྣམ་ཆ་ཚང་དེབ་ལྔ། Rs. 925.00 Rs. 1,120.
NH12 རྒྱལ་རབས་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན། Rs. 90.00 Rs. 100.00
NH13 རྒྱལ་རབས་སྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
NH14 བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སྟོད་སྨད་གཉིས། Rs. 590.00 Rs. 640.00
NH15 ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར། Rs. 450.00 Rs. 540.00
NH16 གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH17 རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར། Rs. 50.00 Rs. 60.00
NH18 ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་རང་རྣམ་སྟོད་སྨད་གཉིས། Rs. 330.00 Rs. 360.00
NH19 སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པ། Rs. 240.00 Rs. 250.00
NH20 རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཊ་ཡ་ནའི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 40.00 Rs. 50.00
NH21 རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་། Rs. 110.00 Rs. 120.00
NH22 མདོ་མཛངས་བླུན། Rs. 150.00 Rs. 170.00
NH23 བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 80.00 Rs. 90.00
NH24 སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH25 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བཟང་གི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH26 ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་། Rs. 130.00 Rs. 140.00
NH27 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH28 བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ། Rs. 250.00 Rs. 280.00
NH29 ༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར། (དབུ་ཅན།) Rs. 70.00 Rs. 85.00
NH30 ༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར། (དབུ་མེད།) Rs. 50.00 Rs. 60.00
NH31 བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྷིའི་རྣམ་ཐར། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH32 བསྟོན་པ་ཤཀྱ་ཐུབ་པའི་རྣམ་ཐར། Rs. 40.00 Rs. 50.00
NH33 ལོ་རྒྱུས་རགས་བཤད་བྱིས་པ་བདེ་འཇུག Rs. 80.00 Rs. 90.00

དཔེ་དེབ་གསར་པ།

འབྲེལ་གཏུགས།

Sherig Parkhang Trust
R-27/28 Gali No 1
Ramesh Park, Laxmi Nagar
Delhi

Email:shepardelhi@gmail.com,
tcrpc@rediffmail.com
Telefax: 0091-11-22455634
Tel: 22453672