Yeshi

འཚོལ།

Custom Search

དཀར་ཆག

སྙན་སུམ་དག་ཡིག་དང་ཚིག་མཛོད།

Author : Parkhang | Date : February 21, 2017 |

ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། བལ་སྒོར།
DP1 དག་ཡིག་གློག་གི་སྒྲོན་མེ། Rs. 90.00 Rs. 130.00
DP2 དག་ཡིག་ངག་སྒྲོན་རྩ་འགྲེལ། Rs. 70.00 Rs. 80.00
DP3 དག་ཡིག་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ། Rs. 45.00 Rs. 70.00
DP4 དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས། Rs. 220.00 Rs. 270.00
DP5 དག་ཡིག་མ་ནོར་ལམ་བཟང་། Rs. 100.00 Rs. 130.00
DP6 སུམ་རྟགས་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་། Rs. 90.00 Rs. 110.00
DP7 སུམ་རྟགས་དགོངས་འགྲེལ་རིག་པའི་སྣང་བ། (དགེ་འདུན་སྦྱིན་པས་བརྩམས།) Rs. 140.00 Rs. 160.00
DP8 སུམ་ཅུ་པའི་དཀའ་གནད། Rs. 35.00 Rs. 50.00
DP9 དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད། Rs. 500.00 Rs. 570.00
DP10 དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད། Rs. 100.00 Rs. 120.00
DP11 དབྱིན་བོད་ཚོག་མཛོད་གསར་མ། Rs. 630.00 Rs. 740.00
DP12 དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྟོད་སྨད། Rs. 920.00 Rs. 980.00
DP13 མདོ་སྔགས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། Rs. 310.00 Rs. 370.00
DP14 ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པ། Rs. 130.00 Rs. 140.00
DP15 ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཆུང་བ། Rs. 50.00 Rs. 60.00
DP16 བརྡ་སྤྲོད་བློ་གསར་ཉེར་མཁོ། Rs. 70.00 Rs. 80.00
DP17 བྱིས་དག་དང་ལྗོན་དབང་རྩ་བ། Rs. 30.00 Rs. 40.00
DP18 མཁས་པའི་ཞལ་ལུང་། Rs. 50.00 Rs. 70.00
DP19 དག་ཡིག་སྨྲ་སྒོ་མཚོན་ཆའི་རྩ་བ་དང་རང་འགྲེལ་གཉིས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP20 མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
DP21 སྒྲ་སྒྱུར་ལ་ལག་དེབ། Rs. 65.00 Rs. 90.00
DP22 སྙན་ངག་བློ་གསར་མགུལ་རྒྱན། Rs. 70.00 Rs. 80.00
DP23 སྔགས་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་རྩ་འགྲེལ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
DP24 སྙན་འགྲེལ་ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས། Rs. 280.00 Rs. 310.00
DP25 བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱེད་འབྲིང་བའམ་སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས། Rs. 50.00 Rs. 60.00
DP26 བྱེ་རྟོགས་ཆེན་མོ། Rs. 130.00 Rs. 140.00
DP27 དག་ཡིག་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་དང་བརྡ་གསར་རྙིང་གི་བྱེ་བྲག Rs. 40.00 Rs. 50.00
DP28 ཡིག་བཤད་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན། Rs. 50.00 Rs. 60.00
DP29 བརྡ་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་གཞག Rs. 50.00 Rs. 60.00
DP30 དག་ཡིག་སྟོང་ཐུན། Rs. 40.00 Rs. 50.00
DP31 ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་དང་པོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP32 བརྡ་སྤྲོད་གསང་མཛོད། Rs. 100.00 Rs. 110.00
DP33 གངས་ལྗོངས་བརྡ་དག་དུན་བཏུས། Rs. 200.00 Rs. 210.00
DP34 ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་གཉིས་པ། Rs. 80.00 Rs. 90.00
DP35 བོད་ཀྱི་བརྡ་དག་བློ་གསལ་ཉེར་མཁོ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
DP36 བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྟོད་ཆ།) Rs. 480.00 Rs. 560.00
DP37 བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྨད་ཆ།) Rs. 480.00 Rs. 560.00
DP38 ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་གསུམ་པ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP39 ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་བཞི་པ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
DP40 ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་ལྔ་པ། Rs. 60.00 Rs. 80.00
DP41 བརྡ་སྤྲོད་གླིང་བ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
DP42 ཨི་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད། (༦) Rs. 110.00 Rs. 140.00
DP43 དག་ཡིག་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས། Rs. 80.00 Rs. 100.00
DP44 ཨི་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད། (༧) Rs. 50.00 Rs. 60.00

དཔེ་དེབ་གསར་པ།

འབྲེལ་གཏུགས།

Sherig Parkhang Trust
R-27/28 Gali No 1
Ramesh Park, Laxmi Nagar
Delhi

Email:shepardelhi@gmail.com,
tcrpc@rediffmail.com
Telefax: 0091-11-22455634
Tel: 22453672