Yeshi

འཚོལ།

Custom Search

དཀར་ཆག

མ་འོངས་པའི་ལས་འཆར།

Author : Parkhang | Date : March 16, 2017 |

 1. བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ནས་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཞིག་སྤུས་གཟིགས་ཀྱིས་ཉོ་བསྒྲུབ་གནང་སྟེ་དཔར་ཁང་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ།
 2. ད་ལྟ་དཔར་རྒྱག་འཕྲུལ་ཆས་ཡོད་བཞིན་པའི་ཁར་ཚོན་ཁྲ་བཞི་ལྡན་གྱི་དཔར་རྒྱག་འཕྲུལ་ཆས་ཡག་གྲས་ཤིག་གསར་འཛུགས་དང་བཀོལ་སྤྱོད་རང་གིས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ།
 3. དེབ་བཟོ་འཕྲུལ་ཆས་དང༌། སྐུད་ཚེམ་འཕྲུལ་ཆས། ལྕགས་ཚེམ་འཕྲུལ་ཆས། གཅོད་གཏུབ་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་མདོར་ན་དེབ་བཟོ་སྐོར་གྱི་ཆ་ཅན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འཛོམས་པ་གནང་རྒྱུ།
 4. དཔར་ཁང་གི་ལས་བཟོ་བ་ཚང་མ་བོད་རིགས་རང་ཉིད་ནས་རང་སྐྱ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་སོ།།

དཔེ་དེབ་གསར་པ།

 • SB93འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག
 • GB177མཚར་གཏམ། ༣
 • SPC123གོས་ཆེན་གདོང་དར་ཆུང་བ།
 • SB25འཛིན་རིམ་དྲུད་པའི་དང་པོ་སྐད་ཡིག
 • GB106ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༢
 • SPC124དཔེ་རས།
 • SB26འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་གཉིས་པ་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་།
 • GB107ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༣
 • SPC142དཔེ་རས་ཆུང་བ།
 • SB27འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཨང་རྩིས།

འབྲེལ་གཏུགས།

Sherig Parkhang Trust
R-27/28 Gali No 1
Ramesh Park, Laxmi Nagar
Delhi

Email:shepardelhi@gmail.com,
tcrpc@rediffmail.com
Telefax: 0091-11-22455634
Tel: 22453672