ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། ཧིན་སྒོར།
SB1 སྔོན་འགྲོའི་སློབ་དེབ་དང་པོ། Rs. 45.00 Rs. 70.00
SB2སྔོན་འགྲོའི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ། (གསར་པ།) ༡ Rs. 80.00 Rs. 95.00
SB3སྔོན་འགྲོའི་སྦྱོང་དེབ། (རྙིང་པ།) Rs. 15.00 Rs. 30.00
SB4 སྔོན་འགྲོའི་སློབ་དེབ་གཉིས་པ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
SB85སྔོན་འགྲོའི་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆ། (༡) Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB86སྔོན་འགྲོའི་སྐད་ཡིག་སྨད་ཆ། (༢) Rs. 60.00 Rs. 80.00
SB5འཛིན་གྲྭ་དང་པོའི་སློབ་དེབ། Rs. 40.00 Rs. 60.00
SB6འཛིན་གྲྭ་དང་པོའི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ། (ཀ) (༢) Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB7འཛིན་གྲྭ་དང་པོའི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ། (ཁ) (༣) Rs. 80.00 Rs. 95.00
SB82འཛིན་རིམ་དང་པོའི་སྐད་ཡིག Rs. 80.00 Rs. 95.00
SB88འཛིན་རིམ་དང་པོའི་ཨང་རྩིས་གསར་པ། Rs. 130.00 Rs. 165.00
SB8འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་དེབ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
SB9འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ། (༤) Rs. 80.00 Rs. 95.00
SB79 འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་སྐད་ཡིག Rs. 95.00 Rs. 105.00
SB95འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་ཨང་རྩིས། Rs. 140.00 Rs. 165.00
SB10འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དེབ། Rs. 65.00 Rs. 100.00
SB11འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ། (༥) Rs. 80.00 Rs. 95.00
SB12འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་ཨང་རྩིས་གསར་པ། Rs. 200.00 Rs. 250.00
SB13འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་ཨང་རྩིས་རྙིང་པ། Rs. 55.00 Rs. 70.00
SB14 འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ། Rs. 40.00 Rs. 60.00
SB78འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་སྐད་ཡིག Rs. 105.00 Rs. 130.00
SB87 འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་ཨང་རྩིས་གསར་པ་གཉིས་པ། Rs. 150.00 Rs. 175.00
SB89 འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག Rs. 115.00 Rs. 150.00
SB98འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའི་ཚན་རིག Rs. 130.00 Rs. 150.00
SB15འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་སློབ་དེབ། Rs. 75.00 Rs. 110.00
SB16འཛིན་རིམ་བཞིན་པའི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ། (༦) Rs. 80.00 Rs. 105.00
SB17འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་ཨང་རྩིས། (གསར་པ།) Rs. 250.00 Rs. 260.00
SB18 འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་ཨང་རྩིས། (རྙིང་པ།) Rs. 55.00 Rs. 80.00
SB19འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་བོད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ། Rs. 40.00 Rs. 60.00
SB83 འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་སྐད་ཡིག Rs. 105.00 Rs. 130.00
SB97 འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་ཨང་རྩིས་གསར་པ་གཉིས་པ། Rs. 130.00 Rs. 150.00
SB20འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ། Rs. 75.00 Rs. 100.00
SB21འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ། (༧) Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB22 ཡིག་གཟུགས་འཁྱུག་མ་ཚུགས། Rs. 80.00 Rs. 95.00
SB23འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་ཨང་རྩིས། (གསར་པ།) Rs. 280.00 Rs. 300.00
SB64འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་ཨང་རྩིས། (རྙིང་པ།) Rs. 50.00 Rs. 70.00
SB24 འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་བོད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ། Rs. 35.00 Rs. 50.00
SB84འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སྐད་ཡིག་(གསར་པ།) Rs. 90.00 Rs. 110.00
SB93འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག Rs. 130.00 Rs. 165.00
SB25 འཛིན་རིམ་དྲུད་པའི་དང་པོ་སྐད་ཡིག Rs. 35.00 Rs. 50.00
SB26 འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་གཉིས་པ་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་། Rs. 60.00 Rs. 70.00
SB27འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཨང་རྩིས། Rs. 250.00 Rs. 260.00
SB28འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཚན་རིག Rs. 255.00 Rs. 295.00
SB29འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ། Rs. 125.00 Rs. 160.00
SB68འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོག་ཚན་རིག Rs. 220.00 Rs. 245.00
SB69འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་དང་པོ་སྐད་ཡིག་གསར་པ། Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB90གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་(འཛིན་རིམ་༦་ནས་༨་བར) Rs. 150.00 Rs. 175.00
SB91 འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ བདུན་པ་ བརྒྱད་པའི་ནང་ཆོས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
SB96 འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ བདུན་པ་ བརྒྱད་པའི་ཡིག་ལམ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
SB30འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སྐད་ཡིག Rs. 35.00 Rs. 50.00
SB31འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་གཉིས་པ་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་། Rs. 60.00 Rs. 70.00
SB32འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་ཨང་རྩིས། Rs. 270.00 Rs. 310.00
SB57འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་ཚན་རིག Rs. 270.00 Rs. 310.00
SB33འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་བོད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ། Rs. 125.00 Rs. 160.00
SB70འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་དང་པོ་སྐད་ཡིག་གསར་པ། Rs. 80.00 Rs. 80.00
SB73འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག Rs. 235.00 Rs. 255.00
SB34 འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་དང་པོ་སྐད་ཡིག Rs. 40.00 Rs. 50.00
SB35འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་གཉིས་པ་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་། Rs. 60.00 Rs. 70.00
SB36འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་ཨང་རྩིས། Rs. 380.00 Rs. 410.00
SB58འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་ཚན་རིག Rs. 245.00 Rs. 295.00
SB37འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་བོད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ། Rs. 140.00 Rs. 170.00
SB71འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་དང་པོ་སྐད་ཡིག་གསར་པ། Rs. 80.00 Rs. 105.00
SB74འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག Rs. 315.00 Rs. 340.00
SB59 འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་དེབ། Rs. 70.00 Rs. 90.00
SB72འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག Rs. 430.00 Rs. 500.00
SB92 འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ བཅུ་པའི་རིགས་ལས་དང་ནང་ཆོས། Rs. 60.00 Rs. 80.00
SB60འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ། Rs. 80.00 Rs. 100.00
SB75འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག Rs. 620.00 Rs. 680.00
SB61འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་སློབ་དེབ། Rs. 100.00 Rs. 110.00
SB94 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་ང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིག་ལས་ལམ་དང་ནང་ཆོས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
SB62འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སློབ་དེབ། Rs. 90.00 Rs. 110.00
SB38༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ། Rs. 140.00 Rs. 165.00
SB39ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་རྩ་འགྲེལ། Rs. 245.00 Rs. 305.00
SB40སུམ་རྟགས་ཕྱོགས་བསྡུས། (སི་ཏུ་ཞལ་ལུང་།) Rs. 80.00 Rs. 95.00
SB41ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྱེད། Rs. 60.00 Rs. 70.00
SB47 ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
SB48གཏམ་པདྨའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར། Rs. 45.00 Rs. 60.00
SB49གཞོན་ནུ་དྲུག་གི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 50.00 Rs. 60.00
SB51 བཤེས་སྤྲིང་རྩ་འགྲེལ། Rs. 60.00 Rs. 80.00
SB52 རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
SB53བོད་མཁས་པའི་སྙན་འགྲེལ། Rs. 185.00 Rs. 210.00
SB54བསླབ་བྱ་མུ་ཐི་ལིའི་ཕྲེང་བ། Rs. 30.00 Rs. 40.00
SB55རི་དྭགས་གྱི་གཏམ་ངེས་འབྱུང་གི་ཕོ་ཉ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
SB56ཁ་ཆེ་ཕ་ལུའི་བསླབ་བྱ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
SB63རིགས་ལམ་སློབ་དེབ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
SB65འཁྱུག་བྲིས་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
SB66 གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན། Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB67གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་རིམས་ལམ་སྦོང་དེབ། Rs. 245.00 Rs. 255.00
SB76བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། (ཚུགས་རིང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ།) ༡ Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB77བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། (ཚུགས་རིང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ།) ༢ Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB80 བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། (ཤེས་བྱའི་ནོར་བུ།) ༣ Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB81 བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། (ཤེས་རིག་འཇུག་སྒོ) ༤ Rs. 70.00 Rs. 80.00
SB99བྱང་ཨརིའི་སླིབ་དེབ་སྔོན་འགྲོ།Rs. 210.00Rs. 240.00
SB102སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཆས།Rs. 2000.00Rs. 2400.00
SB119འཛིན་རིམ་དང་པོའི་བོད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ།Rs. 50.00Rs. 60.00
SB105འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་ཚན་རིག།Rs. 130.00Rs. 170.00
SB103འཛིན་གྲ་ལྔ་པའི་ཨང་ཙིས། (གསར་པ། ༢)Rs. 110.00Rs. 145.00
SB104འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་ཚན་རིག་Rs. 140.00Rs. 170.00
SB111འཛིན་རིམ་བདུན་ོའི་ཨང་ཙིས། (གསར་པ།)Rs. 190.00Rs. 230.00
SB107འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་དེབ་ (གསར་པ།)Rs. 130.00Rs. 170.00
SB110འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཨང་ཙིས། (གསར་པ།)Rs. 155.00Rs. 190.00
SB106འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ། (གསར་པ།)Rs. 120.00Rs. 155.00
SB108འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་སློབ་དེབ་། (གསར་པ།)Rs. 155.00Rs. 185.00
SB109འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སློབ་དེབ་། (གསར་པ།)Rs. 190.00Rs. 230.00
SB117བྱང་ཨརིའི་སླིབ་དེབ་སྔོན་འགྲོ།Rs. 250.00Rs. 290.00
SB100བྱང་ཨརིའི་སློབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། (རྙིང་པ།)Rs. 220.00Rs. 250.00
SB118བྱང་ཨརིའི་སློབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། (གསར་པ།)Rs.310.00Rs. 350.00
SB101བྱང་ཨརིའི་སློབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། (རྙིང་པ།)Rs. 180.00Rs. 210.00
SB116བྱང་ཨརིའི་སློབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། (གསར་པ།)Rs. 190.00Rs. 230.00
SB113བྱང་ཨརིའི་སླིབ་དེབ་འཛིན་གྲ་གསུམ་པ།Rs. 140.00Rs. 170.00
SB114བྱང་ཨརིའི་སླིབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།Rs. 145.00Rs. 180.00
SB115བྱང་ཨརིའི་སླིབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།Rs. 145.00Rs. 180.00