ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། ཧིན་སྒོར།
GB1ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། (ཁུ་ནུ་བླ་མ།) Rs. 60.00 Rs. 95.00
GB2 ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྲུང་མ་བསྟེན་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་སློབ། Rs. 35.00 Rs. 50.00
GB3 གྲུབ་མཐའ་རིང་ཆེན་ཕྲེང་བ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB4 སྒྲོལ་མའི་འབྱུང་ཁུངས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB5རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། Rs. 15.00 Rs. 30.00
GB6རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་མཚན་གཞུང་། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB7 རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། Rs. 95.00 Rs. 105.00
GB8 དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད། Rs. 70.00 Rs. 80.00
GB9སྒོམ་ཆེན་དང་རྫ་ཙིག་རྩོད་གཏམ། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB10རྒྱ་གར་གནས་ཡིག Rs. 60.00 Rs. 95.00
GB11གཏམ་བྱ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། (དབུ་མ།) Rs. 60.00 Rs. 95.00
GB12 གཏམ་བྱ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ། Rs. 155.00 Rs. 175.00
GB13ལྟས་སྣ་ཚོགས་བརྟག་ཐབས། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB14ཐུགས་དམ་གནད་བཀྲོལ། Rs. 20.00 Rs. 30.00
GB15 བདེན་གཏམ་རྣ་བའི་བདུད་རྩི། Rs. 30.00 Rs. 40.00
GB16 འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས། Rs. 85.00 Rs. 95.00
GB17དིང་རི་བརྒྱ་རྩ་མ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB18 བློ་སྦྱོང་བརྒྱ་རྩ། Rs. 150.00 Rs. 180.00
GB19 བྱ་སྤྲེལ་གཉིས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB20 བྱིས་པའི་སྒྲུང་དེབ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB21སྨྱུག་གསར། ༢ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB22སྨྱུག་གསར། ༣ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB23 སྨྱུག་གསར། ༤ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB24 སྨྱུག་གསར། ༥ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB25སྨྱུག་གསར། ༦ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB26སྨྱུག་གསར། ༧ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB27 སྨྱུག་གསར། ༨ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB28སྨྱུག་གསར། ༩ Rs. 45.00 Rs. 50.00
GB134སྨྱུག་གསར། ༡༠ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB136 སྨྱུག་གསར། ༡༡ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB164 སྨྱུག་གསར། ༡༢ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB190སྨྱུག་གསར། ༡༣ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB201སྨྱུག་གསར། ༡༤ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB202 སྨྱུག་གསར། ༡༥ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB216 སྨྱུག་གསར། ༡༦ Rs. 40.00 Rs. 60.00
GB237 སྨྱུག་གསར། ༡༧ Rs. 40.00 Rs. 60.00
GB246སྨྱུག་གསར། ༡༨ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB255སྨྱུག་གསར། ༡༩ Rs. 50.00 Rs. 60.00
GB29གཞས་ཚིག་ཕྱོགས་བསྡུས། Rs. 65.00 Rs. 95.00
GB30 རོ་སྒྲུང་ལེའུ་ཉེར་གཅིག Rs. 105.00 Rs. 140.00
GB31 རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB32ལཉྫའི་མ་ཕྱི་ཀ་དཔེ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB33ལེགས་སྦྱར་བར་མཛོད། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB34གསུམ་དུས་བདུན་པའི་བཀའ་སློབ། Rs. 30.00 Rs. 40.00
GB35སིངྒ་བའི་ལོ་རྒྱུད། (དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།) Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB36 ལྷ་སྐུའི་ཐིག་ཚད་ཀྱི་དེབ། Rs. 285.00 Rs. 320.00
GB37 རོད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ། Rs. 70.00 Rs. 80.00
GB38བོད་ཀྱི་ཁ་དཔེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། Rs. 155.00 Rs. 200.00
GB39རྗེ་གུང་ཐང་པའི་བསླབ་བྱ་ཕྱོགས་བསྡུས། Rs. 95.00 Rs. 110.00
GB40གཏམ་རྒྱུད་གཅེས་བསྡུས། Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB41ཟློས་དགེའི་ལམ་སྟོན་དེབ། Rs. 95.00 Rs. 105.00
GB42 བོད་སྐད་ངོ་སྤྲོད། Rs. 105.00 Rs. 130.00
GB43 འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དགེ་ལག་དེབ། Rs. 65.00 Rs. 90.00
GB44 འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དགེ་ལག་དེབ། Rs. 60.00 Rs. 80.00
GB45 འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དགེ་ལག་དེབ། Rs. 55.00 Rs. 80.00
GB46ཀ་ཁའི་དཔེ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB47 མི་ཉག་ཨ་བརྟན་གྱི་ལོ་རྒྱུད། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB48ཁ་བའི་རེ་སྨོན། Rs. 50.00 Rs. 70.00
GB49ཤེས་ཡོན་ལམ་སྟོན། Rs. 225.00 Rs. 260.00
GB50བོད་ཀྱི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས། Rs. 60.00 Rs. 80.00
GB51 ཤ་རུས་འཐོར་ཞིག Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB52ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པའི་སྒོམ་རིམ་གསུམ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
GB53བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྣམ་གཞག Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB54ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་དང་གསོལ་འདེབས། Rs. 30.00 Rs. 50.00
GB55ལེགས་བཤད་གཏམ་རྒྱུད། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB56ཇ་ཆང་ལྷ་མོའི་རྩོད་གླེང་། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB57 རི་བོ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་བསྟན་བཅོས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB58ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད། (སྟོད་ཆ།) Rs. 50.00 Rs. 60.00
GB59ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད། (སྨད་ཆ།) Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB60དཔེ་ཆོས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ། Rs. 200.00 Rs. 210.00
GB61སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་བ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ། Rs. 155.00 Rs. 175.00
GB62སྤྱོད་འཇུག་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས། Rs. 175.00 Rs. 190.00
GB63མན་ངག་རིག་ཆེན་སྤུངས་པ། Rs. 130.00 Rs. 140.00
GB64གངས་ལྗོངས། ༡༠ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB65གངས་ལྗོངས། ༡༡ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB66 གངས་ལྗོངས། ༡༢ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB67གངས་ལྗོངས། ༡༣ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB68གངས་ལྗོངས། ༡༤ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB69གངས་ལྗོངས། ༡༥ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB70 གངས་ལྗོངས། ༡༦ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB141 གངས་ལྗོངས། ༡༧ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB160 གངས་ལྗོངས། ༡༨ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB208གངས་ལྗོངས། ༡༩ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB251གངས་ལྗོངས། ༢༠ Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB71ཐབས་ཀྱིས་བཏུས་བ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB72 བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB73མཚར་གཏམ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB74ཧམ་ལེ་ཐེ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB75ཡ་མཚན་རྡོ་དང་བྱི་ལ་དོམ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB76ཕ་མའི་ཁ་ཆེམས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB77བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། Rs. 340.00 Rs. 380.00
GB78 ཚ་ལུ་མའི་བུ་མོ། Rs. 105.00 Rs. 130.00
GB79ཝེ་ནེའི་སའི་ཚོང་པ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB80 འཁྲུངས་གླིང་མེ་ཏོག་ར་བ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB81རྒྱ་དཔོན་ཕམ་པ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB82སྟག་སེང་དགོན་པའི་ཆགས་འཇིག Rs. 95.00 Rs. 105.00
GB83ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས་རྩ་འགྲེལ། Rs. 60.00 Rs. 95.00
GB84ཞེ་སའི་རྣམ་འབྱེད། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB85 འབྱོར་བསྐྱལ་དང་དོན་གྲུབ། Rs. 155.00 Rs. 165.00
GB86ལོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ཅན། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB87 ཕྱི་གླིང་སྒྲུང་གཏམ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB88 རྡོ་གསེང་ནས་རྙེད་པའི་བྱིས་པ། Rs. 60.00 Rs. 95.00
GB89འཁྲུགས་རྩོད་ཞི་བའི་སྨན། Rs. 60.00 Rs. 95.00
GB90རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། Rs. 330.00 Rs. 365.00
GB91བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད། Rs. 225.00 Rs. 260.00
GB92ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB93ཨ་ཁུ་ཕག་པ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
GB94 ཁ་ཆེམས་རླུང་ལ་བསྐུར་བ། Rs. 85.00 Rs. 95.00
GB95 ཝ་བ་ཉིས་བརྩེགས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB97 གླིང་སྒྲུང་རྟ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཇོག Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB98གླིང་སྒྲུང་བདུད་འདུལ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB99རྒྱུན་ཤེས་སྣ་ཚོགས། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB100 བཙན་ཁྲིད། Rs. 50.00 Rs. 70.00
GB101ཉེར་མཁོ་འཕྲོད་བསྟེན། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB102མགྱོགས་བྲིས་རི་མོ། Rs. 85.00 Rs. 105.00
GB103རོ་མིའི་དང་འཇུ་ལི་ཡ་ཊ། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB104 བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
GB105མཚར་གཏམ་དེབ་ཕྲེང་ ༢༥ Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB177 མཚར་གཏམ། ༣ Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB106ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༢ Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB107 ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༣ Rs. 70.00 Rs. 80.00
GB108ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༤ Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB109 ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༥ Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB110ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༦ Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB137ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༧ Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB163 ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༨ Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB189ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༩ Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB205 ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༡༠ Rs. 90.00 Rs. 110.00
GB215ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༡༡ Rs. 80.00 Rs. 90.00
GB112 བོད་ཞྭ་བརྒྱ་ཡི་ངོ་སྤྲོད། Rs. 50.00 Rs. 70.00
GB113གསར་བཏོད་དང་གསར་གཏོད་པ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
GB114 བསམ་སྐྱིད། Rs. 50.00 Rs. 70.00
GB115བྱིས་པའི་སྙན་གཞས། Rs. 130.00 Rs. 155.00
GB116བྱི་བ་ཐ་ཆུང་། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB117ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB118 ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོ། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB119བོད་ཀྱི་མིག་མངས་ཕྱོགས་བསྡུས། Rs. 545.00 Rs. 650.00
GB120གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB121བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་དང་སྒྱུ་རྩལ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB122མི་དྲེད་རྦབ་སྒྲིལ་བཏང་བ། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB123གླིང་སྒྲུང་ནག་པོ་རྒྱ་གླིང་། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB124 གཞས་ཚིག་གཅེས་བཏུས། Rs. 95.00 Rs. 105.00
GB125 མ་བྱ་རྫི་མ། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB126བུ་གླེན་པ། Rs. 85.00 Rs. 95.00
GB127བོད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB128 ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས། Rs. 30.00 Rs. 40.00
GB129ལས་བཅར་བཀོད་དེབ་མི་ ༣༠ ཅན། Rs. 200.00 Rs. 225.00
GB130ལས་བཅར་བཀོད་དེབ་མི་ ༢༥ ཅན། Rs. 190.00 Rs. 210.00
GB131 ལས་བཅར་བཀོད་དེབ་མི་ ༢༠ ཅན། Rs. 165.00 Rs. 190.00
GB132ལས་བཅར་བཀོད་དེབ་མི་ ༡༥ ཅན། Rs. 155.00 Rs. 175.00
GB133ལས་བཅར་བཀོད་དེབ་མི་ ༡༠ ཅན། Rs. 155.00 Rs. 165.00
GB135 གཙུག་ལག་འཇུག་སྒོ། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB138 ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། Rs. 210.00 Rs. 225.00
GB140 སུམ་པ་མཛོ་རྫོང་། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB148 བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དེབ། ༡༠ Rs. 415.00 Rs. 485.00
GB153བོད་ཨིན་ཤན་སྦྱར་དཔར་རིས། Rs. 120.00 Rs. 140.00
GB154 བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཆེན་མོ། Rs. 260.00 Rs. 260.00
GB155བརྩམས་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB156ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་སྒྲུང་གཏམ། Rs. 105.00 Rs. 120.00
GB159བསྟན་སྲུང་དྭང་བླངས་དམག Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB162 མོན་གླིང་གཡུལ་འགྱེད། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB171སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ་དེབ། Rs. 85.00 Rs. 95.00
GB176གཉན་འཕྲང་སྐབས་ཀྱི་དཔའ་བོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB182བདུད་རྒྱལ་གྱི་ཁ་ནས་བསྐྱབས་པ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB185 བོད་ཀྱི་མཛངས་མ་ངོ་མ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB186 རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན། Rs. 20.00 Rs. 30.00
GB187 གཡག་རོག་སྒྲུང་མཛོད། Rs. 185.00 Rs. 220.00
GB188 ཚོང་དཔོན་དང་ལས་དྲུང་། Rs. 20.00 Rs. 25.00
GB191ནག་རྩིས་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དང་ཁ་སྐོང་ས་དཔྱད། Rs. 175.00 Rs. 225.00
GB192གླིང་སྒྲུང་འཇང་གླིང་གཡུལ་འགྱེད། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB193སྒྲུང་གཏམ་གསར་བུའི་དགའ་སྟོན་དེབ་གཉིས་པ། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB194དམངས་ཁྲོད་སྒྲུང་གཏམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་དང་པོ། Rs. 85.00 Rs. 95.00
GB195རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པ། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB196རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB197བྱང་ཤམ་བྷ་ལ་བསྐྱོད་པ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB198བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་འབྲས་བུ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB199 སྲོལ་རྒྱུན་རྩོམ་ལུགས་བྱིས་པའི་རྩེད་ར། Rs. 110.00 Rs. 130.00
GB200ཀུན་སྤྱོད་ལག་དེབ། Rs. 35.00 Rs. 40.00
GB203མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 60.00 Rs. 85.00
GB204 ཤེས་ཡོན་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ། Rs. 95.00 Rs. 105.00
GB206 སྡོམ་གསུམ་གྱི་བསླབ་བྱ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་། Rs. 85.00 Rs. 95.00
GB207དབང་བསྐུར་རྗེས་གནང་སྒྲུབ་ཐབས། Rs. 85.00 Rs. 105.00
GB209ཡིག་སྐོགས་གཅིག་ལ། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB210 ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB211Beyond Religion Rs. 395.00 Rs. 490.00
GB253Beyond Religion (NEW)Rs. 295.00 Rs. 340.00
GB212མཛེས་ལྡན་སྲས་མོ་དང་ལྷའི་སྲས། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB213རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་དང་སྦལ་པ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB214ལུག་རྫི་ས་སངས་དང་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB217 ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་བོད། (དཔར།) Rs. 370.00 Rs. 420.00
GB223གཞོན་ནུ་དགྱེས་པའི་སྒྲུང་གཏམ། Rs. 85.00 Rs. 95.00
GB224བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ། (༡) Rs. 30.00 Rs. 40.00
GB225 བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ། (༢) Rs. 30.00 Rs. 40.00
GB226 བོད་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་ཆེ་ཁག (༣) Rs. 30.00 Rs. 40.00
GB227 བོད་ཀྱི་གངས་རི། (༤) Rs. 30.00 Rs. 40.00
GB228བོད་ཀྱི་མཚེའུ། (༥) Rs. 30.00 Rs. 40.00
GB229 རྩོམ་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དགའ་བའི་ཇུམ་རླབས། Rs. 85.00 Rs. 95.00
GB230ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ། Rs. 120.00 Rs. 130.00
GB231བུ་ཉི་མ་དང་གླང་ཆེན། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB232འདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བོུ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB233རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ་ཀློག་དེབ། Rs. 105.00 Rs. 130.00
GB234རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ་ལག་དེབ། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB235ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་དཔེ། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB236གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་འབྲི་དཔེ། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB238ཤེས་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ། Rs. 110.00 Rs. 130.00
GB239ཡོ་ག་དེབ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB240 དམ་ཆོས་གསལ་བས་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ། Rs. 110.00 Rs. 120.00
GB241 རི་བོ་ཀ་ཅི་ཀ་ཅི། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB242 ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB243 མོ་མོ་ཏ་རོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB244ཨི་སུན་བཽ་ཤི། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB245 གླིང་སྒྲུང་སྟག་གཟིག་ནོར་རྫོང་། Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB247 རླུང་གི་སྤུན་ཟླ། (Lun-Gi Pundha) Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB248མེ་ཚེའི་འཆར་ལོངས། (Metse-yi tsarlong) Rs. 35.00 Rs. 45.00
GB249སློབ་གསོ་སེམས་ཁམས་རིག་པ། Rs. 360.00 Rs. 410.00
GB250ཨོ་ར་ཤི་མ་ཐ་རོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB252ཧ་ན་ས་ཀ་ཇི་ཨི་སན། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB256ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱེས་པའི་སྙན་དེབ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
GB257ཞེ་སའི་སྙིང་བཅུད་བློ་གསལ་འཛུམ་ཞལ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
GB258པོ་ཀ་ཧོན་ཊས།Rs. 50.00 Rs. 60.00
GB259ཚུ་རུ་ནོ་ཨོང་ག་ཡི་ཤི།Rs. 50.00 Rs. 60.00
GB260གངས་ལྗོངས།Rs. 50.00 Rs. 60.00
GB261གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཞེ་སའི་ཚིག་སྒྲུབ།Rs. 55.00Rs. 65.00
GB262རོ་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སྟོད་ཆ།Rs. 40.00Rs. 55.00
GB263བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཡོན་རིག་པའི་དཔྱད་ཞིབ། ༡Rs. 190.00Rs. 230.00
GB264༡ གཏམ་རྒྱུད་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།Rs. 55.00Rs. 65.00
GB265༣ གཏམ་རྒྱུད་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།Rs. 55.00Rs. 65.00
GB266༥ གཏམ་རྒྱུད་སྙུང་གི་ནོར་བུ།Rs. 55.00Rs. 65.00
GB267༤ གཏམ་རྒྱུད་བུང་བའི་དགའ་ཚལ།Rs. 60.00Rs. 70.00
GB268༢ གཏམ་རྒྱུད་རྣ་བའི་བུ་རམ།Rs. 55.00Rs. 65.00
GB269སྨྱུག་གསར། ༢༠Rs. 40.00Rs. 55.00
GB270༦ གཏམ་རྒྱུད་བློ་གསལ་དཔལ་ཡོན།Rs. 40.00Rs. 55.00
GB271༧ གཏམ་རྒྱུད་གཞོན་ནུའི་མགུལ་རྒྱན།Rs. 40.00Rs. 55.00
GB272༨ གཏམ་རྒྱུད་པདྨའི་དགའ་ཚལ།Rs. 40.00Rs. 55.00
GB273༩ གཏམ་རྒྱུད་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།Rs. 40.00Rs. 55.00
GB274༡༠ སྔོན་བྱོན་མགས་པའི་ཞབས་རྗེས།Rs. 40.00Rs. 55.00
GB277བོད་མིའི་ངོ་བོ།Rs. 30.00Rs. 40.00
GB278གངས་ལྗོངས་། ༢༢Rs. 50.00Rs. 60.00
GB279སྒྱུ་མའི་རྟ།Rs. 30.00Rs. 40.00
GB280གླིང་སྒྲུང་མེ་གླིང་གཡུལ་འཁྲུག་Rs. 55.00Rs. 65.00
GB281རོ་སྒྲང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སྨད་ཆ།Rs. 55.00Rs. 65.00
GB282བུ་ཆུང་ཀིན་ཏ་རོ།Rs. 50.00Rs. 60.00
GB283སྨྱུག་གསར། ༢༡Rs. 50.00Rs. 60.00
GB284གྲོགས་པོའི་བཙེ་དུང་། (ཕ་ཡུལ་དེབ་ཕྲེང་༥༩)Rs. 50.00Rs. 60.00
GB285ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ། (ཕ་ཡུལ་དེབ་ཕྲེང་༦༡)Rs. 30.00Rs. 40.00
GB286བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆག།Rs. 110.00Rs. 130.00
GB288གངས་ལྗོངས། ༢༣Rs. 50.00Rs. 60.00