ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། ཧིན་སྒོར།
DP1དག་ཡིག་གློག་གི་སྒྲོན་མེ། Rs. 90.00 Rs. 130.00
DP2 དག་ཡིག་ངག་སྒྲོན་རྩ་འགྲེལ། Rs. 80.00 Rs. 95.00
DP3 དག་ཡིག་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ། Rs. 45.00 Rs. 70.00
DP4 དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས། Rs. 255.00 Rs. 315.00
DP5དག་ཡིག་མ་ནོར་ལམ་བཟང་། Rs. 115.00 Rs. 150.00
DP6སུམ་རྟགས་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་། Rs. 10500 Rs. 110.00
DP7སུམ་རྟགས་དགོངས་འགྲེལ་རིག་པའི་སྣང་བ། (དགེ་འདུན་སྦྱིན་པས་བརྩམས།) Rs. 165.00 Rs. 185.00
DP8སུམ་ཅུ་པའི་དཀའ་གནད། Rs. 40.00 Rs. 60.00
DP9དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད། Rs. 585.00 Rs. 665.00
DP10 དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད། Rs. 115.00 Rs. 140.00
DP11དབྱིན་བོད་ཚོག་མཛོད་གསར་མ། Rs. 735.00 Rs. 865.00
DP12 དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྟོད་སྨད། Rs. 1065.00 Rs. 1145.00
DP13མདོ་སྔགས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། Rs. 365.00 Rs. 435.00
DP14ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པ། Rs. 130.00 Rs. 140.00
DP15 ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཆུང་བ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP16བརྡ་སྤྲོད་བློ་གསར་ཉེར་མཁོ། Rs. 80.00 Rs. 95.00
DP17བྱིས་དག་དང་ལྗོན་དབང་རྩ་བ། Rs. 30.00 Rs. 40.00
DP18 མཁས་པའི་ཞལ་ལུང་། Rs. 60.00 Rs. 80.00
DP19 དག་ཡིག་སྨྲ་སྒོ་མཚོན་ཆའི་རྩ་བ་དང་རང་འགྲེལ་གཉིས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP20 མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
DP21 སྒྲ་སྒྱུར་ལ་ལག་དེབ། Rs. 65.00 Rs. 90.00
DP22 སྙན་ངག་བློ་གསར་མགུལ་རྒྱན། Rs. 80.00 Rs. 95.00
DP23སྔགས་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་རྩ་འགྲེལ། Rs. 45.00 Rs. 60.00
DP24 སྙན་འགྲེལ་ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས། Rs. 330.00 Rs. 365.00
DP25 བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱེད་འབྲིང་བའམ་སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP26བྱེ་རྟོགས་ཆེན་མོ། Rs. 150.00 Rs. 165.00
DP27དག་ཡིག་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་དང་བརྡ་གསར་རྙིང་གི་བྱེ་བྲག Rs. 45.00 Rs. 60.00
DP28ཡིག་བཤད་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན། Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP29 བརྡ་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་གཞག Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP30 དག་ཡིག་སྟོང་ཐུན། Rs. 40.00 Rs. 50.00
DP31 ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་དང་པོ། Rs. 70.00 Rs. 80.00
DP32བརྡ་སྤྲོད་གསང་མཛོད། Rs. 115.00 Rs. 130.00
DP33 གངས་ལྗོངས་བརྡ་དག་དུན་བཏུས། Rs. 235.00 Rs. 245.00
DP34 ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་གཉིས་པ། Rs. 95.00 Rs. 105.00
DP35བོད་ཀྱི་བརྡ་དག་བློ་གསལ་ཉེར་མཁོ། Rs. 60.00 Rs. 80.00
DP36 བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྟོད་ཆ།) Rs. 560.00 Rs. 655.00
DP37བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྨད་ཆ།) Rs. 560.00 Rs. 655.00
DP38ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་གསུམ་པ། Rs. 70.00 Rs. 80.00
DP39ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་བཞི་པ། Rs. 60.00 Rs. 80.00
DP40 ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་ལྔ་པ། Rs. 70.00 Rs. 95.00
DP41བརྡ་སྤྲོད་གླིང་བ། Rs. 60.00Rs. 80.00
DP42ཨི་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད། (༦) Rs. 130.00 Rs. 165.00
DP43 དག་ཡིག་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས། Rs. 95.00 Rs. 115.00
DP44 ཨི་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད། (༧) Rs. 60.00 Rs. 70.00
DP45ཨི་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད། (༨) Rs. 50.00 Rs. 60.00
DP46ཨི་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད། (༩) Rs. 55.00 Rs. 80.00
DP47དཔེ་རིས་ཅན་གྱི་ཆིག་མཛོད། (ཙིས་རིག་)Rs. 80.00 Rs. 110.00
DP48ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད། (༡༠)Rs. 55.00 Rs. 70.00