ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། ཧིན་སྒོར།
NH1ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་རྣམ་ཐར། Rs. 95.00 Rs. 115.00
NH2 སྣང་ས་འོད་འབུམ་རྣམ་ཐར། Rs. 60.00 Rs. 80.00
NH3 པདྨ་འོད་འབར་རྣམ་ཐར། Rs. 80.00 Rs. 95.00
NH4 འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་རྣམ་ཐར། Rs. 60.00 Rs. 80.00
NH5 དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་རྣམ་ཐར། Rs. 60.00 Rs. 80.00
NH6འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་རྣམ་ཐར། Rs. 60.00 Rs. 80.00
NH7 གཅུང་དོན་ཡོད་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར། Rs. 60.00 Rs. 70.00
NH8 རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའི་རྣམ་ཐར། Rs. 45.00 Rs. 60.00
NH9 རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་མགུར། Rs. 255.00 Rs. 305.00
NH10རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་བརྙན་དེབ། (དབྱིན་ཇི།) Rs. 50.00 Rs. 60.00
NH11འཁྲུངས་རབས་མཛད་རྣམ་ཆ་ཚང་དེབ་ལྔ། Rs. 925.00 Rs. 1,120.
NH12རྒྱལ་རབས་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན། Rs. 105.00 Rs. 115.00
NH13རྒྱལ་རབས་སྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས། Rs. 70.00 Rs. 80.00
NH14བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སྟོད་སྨད་གཉིས། Rs. 590.00 Rs. 640.00
NH15ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར། Rs. 450.00 Rs. 540.00
NH16 གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར། Rs. 60.00 Rs. 80.00
NH17རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར། Rs. 60.00 Rs. 70.00
NH18ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་རང་རྣམ་སྟོད་སྨད་གཉིས། Rs. 330.00 Rs. 360.00
NH19སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པ། Rs. 280.00 Rs. 295.00
NH20རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཊ་ཡ་ནའི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 45.00 Rs. 60.00
NH21 རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་། Rs. 130.00 Rs. 140.00
NH22 མདོ་མཛངས་བླུན། Rs. 175.00 Rs. 200.00
NH23 བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 95.00 Rs. 105.00
NH24 སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH25བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བཟང་གི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 60.00 Rs. 80.00
NH26 ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་། Rs. 150.00 Rs. 165.00
NH27བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརྗོད། Rs. 50.00 Rs. 70.00
NH28བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ། Rs. 295.00 Rs. 330.00
NH29༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར། (དབུ་ཅན།) Rs. 80.00 Rs. 100.00
NH30༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར། (དབུ་མེད།) Rs. 60.00 Rs. 70.00
NH31བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྷིའི་རྣམ་ཐར། Rs. 60.00 Rs. 80.00
NH32 བསྟོན་པ་ཤཀྱ་ཐུབ་པའི་རྣམ་ཐར། Rs. 45.00 Rs. 60.00
NH33ལོ་རྒྱུས་རགས་བཤད་བྱིས་པ་བདེ་འཇུག Rs. 95.00 Rs. 105.00