ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། ཧིན་སྒོར།
CB1 རྩམ་པ་ ༡ Rs. 40.00 Rs. 45.00
CB2 ན་རག་དོང་དཀྲུག་ཞི་ཁྲོ། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB3 ཡིད་འཕྲོག་སྒྲུང་མཛོད། Rs. 30.00 Rs. 35.00
CB6 ལྷའུ་རྟ་རའི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 8.00 Rs. 15.00
CB8 དཀའ་སྡུག་འོག་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། Rs. 180.00 Rs. 190.00
CB10 མིག་འབྱེད། Rs. 10.00 Rs. 15.00
CB14 ཤཱཀྱའི་འོད་སྣང་། Rs. 30.00 Rs. 35.00
CB16 དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་བཞི། Rs. 5.00 Rs. 10.00
CB21 བློ་གསལ་རྩོམ་རིག་དགའ་ཚལ། Rs. 25.00 Rs. 30.00
CB22 རྩམ་པ་ ༥ Rs. 25.00 Rs. 30.00
CB23 རྩམ་པ་ ༦ Rs. 25.00 Rs. 30.00
CB25 སྙན་པའི་རྔ་བརྡ། Rs. 80.00 Rs. 90.00
CB27 ར་སྒྲེང་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་མྱོང་བ། Rs. 95.00 Rs. 105.00
CB28དགེ་སྡིག་ལས་ཀྱི་མྱོང་བ། Rs. 45.00 Rs. 50.00
CB29 བྱིས་པའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་འབེལ་གཏམ། Rs. 250.00 Rs. 270.00
CB30 ལོ་རྟོགས་དང་མིའི་གཤིས་ཀ། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB34 ཕ་བོང་ཁའི་རྣམ་ཐར། Rs. 200.00 Rs. 210.00
CB35རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB36 དྭང་བླང་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས། (རྡོ་ཐར།) Rs. 130.00 Rs. 140.00
CB39 བོད་ཀྱི་གནམ་ས། Rs. 40.00 Rs. 45.00
CB40གཙང་གསུམ་འཕྱོ་བའི་སྐྱ་རེངས། Rs. 90.00 Rs. 100.00
CB44དོལ་རྒྱལ་དམ་བསྒྲགས། Rs. 10.00 Rs. 15.00
CB45 སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་དགོངས་རྒྱན། Rs. 35.00 Rs. 40.00
CB46 ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་བཙུན་ཆས་སྤྲད་པ། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB47 བཟའ་ཟླ་ཕྱིར་འབུད། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB48གསེར་ཤིང་ཪིན་ཆེན་སྡོང་པོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB49 འབའ་ཐང་གི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 200.00 Rs. 220.00
CB50གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགྲེལ། Rs. 180.00 Rs. 200.00
CB51 ཞེ་བོ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 250.00 Rs. 270.00
CB52 གསོ་རིག་སྨན་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཆུང་ངུ་དེབ་གཉིས། Rs. 400.00 Rs. 420.00
CB53གསོ་རིག་སྨན་སྦྱོར་ཕན་ཡོན་གཅེས་བཏུས། Rs. 80.00 Rs. 90.00
CB54 ཨ་མའི་བུ། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB56 གཉུག་མའི་སེམས་ཀྱི་རང་སྒྲ། Rs. 50.00 Rs. 55.00
CB58སྐྲ་ནག་གི་གསང་བ། Rs. 45.00 Rs. 50.00
CB62 In Search of Truth Rs. 235.00 Rs. 250.00
CB65 མི་མགོ་ཐང་ལ་འགྲིལ་ཅིང་ཟུང་ཁྲག་གི་ཡུར་ཆུ། Rs. 60.00 Rs. 65.00
CB66 བོད་ཀྱི་ཕོ་མོ་གཉེན་བསྒྲིགས། Rs. 35.00 Rs. 40.00
CB67བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་རིམ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB68 བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ལམ་སྟོན། (DVD) Rs. 55.00 Rs. 60.00
CB69བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་བསྟི་གནས། (DVD) Rs. 55.00 Rs. 60.00
CB70ཀོང་པོའི་ལོ་རྒྱུས། Rs. 170.00 Rs. 180.00
CB71མཛད་རྣམ་བརྙན་དེབ་འཇིག་རྟེན་མིག་འབྱེད། (དཀྱུས་མ།) Rs. 1,500. Rs. 1,700.
CB72 མཛད་རྣམ་བརྙན་དེབ་འཇིག་རྟེན་མིག་འབྱེད། (ལེགས་པ།) Rs. 2,000. Rs. 2,200.
CB73 སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས། Rs. 75.00 Rs. 85.00
CB74བཙན་བྱོལ་ནང་གི་དམངས་གཙོ། Rs. 250.00 Rs. 270.00
CB75ནགས་ཚང་ཞི་ལུའི་སྐྱིད་སྡུག Rs. 200.00 Rs. 220.00
CB76རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་མིང་བརྗོད། Rs. 300.00 Rs. 330.00
CB77 གསེར་འོད་འཕྲོ་བའི་ཞབས་རྗེས། Rs. 300.00 Rs. 330.00
CB79རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་སྐལ་བཟང་དཀའ་སྟོན། Rs. 200.00 Rs. 220.00
CB80 ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྱེད། (རྒྱ་གར་སྐད།) Rs. 15.00 Rs. 20.00
CB81 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པས་བསྩལ་བའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་། ( Rs. 55.00 Rs. 60.00
CB82ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་བཞི། (DVD) Rs. 55.00 Rs. 60.00
CB83 ཀྱག་ཀྱོག་ཆེ་བའི་མི་ཚེའི་ལམ་བུ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB84ཚུགས་རིང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB85བྲང་གཞུང་གི་ང་རོ། Rs. 50.00 Rs. 60.00
CB86ལཛྙ་དང་ཝརྟུའི་མ་ཕྱི། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB87དབུ་ཅན་གྱི་མ་ཕྱི། Rs. 75.00 Rs. 85.00
CB88སུག་རིང་སོགས་ཀྱི་མ་ཕྱི། Rs. 110.00 Rs. 130.00
CB89འབྲུ་ཚ་སོགས་ཀྱི་མ་ཕྱི། Rs. 95.00 Rs. 115.00
CB90 བར་བྲིས་སོགས་ཀྱི་མ་ཕྱི། Rs. 80.00 Rs. 90.00
CB91 སུམ་རྟགས་བསྡུས་དོན། Rs. 90.00 Rs. 105.00
CB92 སྙན་ངག་བསྡུས་དོན། Rs. 90.00 Rs. 105.00
CB93སུམ་རྟགས་འགྲེལ་བཤད་སྣང་བ་དམ་པ། Rs. 140.00 Rs. 160.00
CB94གསོ་བ་རིག་པའི་རྩ་བཤད་ཕྱི་རྒྱུད་རྣམ་གསུམ། Rs. 180.00 Rs. 200.00
CB95 དཀར་ནག་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ཕྱོགས་སྒྲིག Rs. 110.00 Rs. 130.00
CB96 ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ། (བོད་སྐད།) Rs. 95.00 Rs. 115.00
CB97 ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ། (ཨིན་སྐད།) Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB98 དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB99དུས་གསུམ་རང་གྲོལ་འགོས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB100ཆོག་ཤེས། Rs. 200.00 Rs. 230.00
CB101 དུས་རབས་ཀྱི་རྔ་སྒྲ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB102དངོས་བྱུང་སེམས་ཀྱི་རླབས་རིས། Rs. 125.00 Rs. 145.00
CB103 Tibetan Tradition & Culture (Book in English) Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB104 བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ལམ་སྟོན། (དེབ་བོད་སྐད་ཐོག) Rs. 95.00 Rs. 115.00
CB105བོད་སྐད་གཙང་མ་ཤོད། Rs. 50.00 Rs. 60.00
CB106འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན་ཁག Rs. 180.00 Rs. 200.00
CB107 ཚུགས་རིང་ཤེས་བྱའི་ནོར་བུ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB108 ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ཨིན་སྐད་དེབ་དང་DVD Rs. 165.00 Rs. 185.00
CB109Spitian Calendar Year 2014 Rs. 125.00 Rs. 145.00
CB110བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་བསྟི་གནས་དེབ། (བོད་སྐད།) Rs. 75.00 Rs. 95.00
CB111 བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཉེར་མཁོའི་དྲིས་ལན། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB112བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྒྲ་རིག་པའི་གནད་དོན། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB113རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོ། Rs. 400.00 Rs. 460.00
CB114 ཚུགས་ཐུང་ཤེས་རབ་སྣང་བ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB115དག་ཡིག་ཐོན་མིའི་དགོངས་རྒྱན། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB116མཛད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་བྱིས་པའི་བརྙན་དེབ། Rs. 35.00 Rs. 40.00
CB117གུ་ཡངས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་། Rs. 35.00 Rs. 40.00
CB118ཡི་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་རྔན་པ་ཡག་ཤོས། Rs. 30.00 Rs. 35.00
CB119རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་སྐོར་གྱི་ཕྱིར་རྟོག Rs. 400.00 Rs. 460.00
CB120ཞ་རྣམ་བྲ་གསུམ་གྱི་སུམ་རྟགས་འགྲེལ་པ། Rs. 250.00 Rs. 290.00
CB121དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB122 རྟགས་སྦྱོར་རིག་འཕྲུལ་སྣང་བ། Rs. 70.00 Rs. 80.00
CB123དབུ་ཅན་ཤེས་རིག་འཇུག་སྒོ། Rs. 60.00 Rs. 70.00
CB124བོད་ཁུལ་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་འབྱུང་རྩ། Rs. 200.00 Rs. 230.00
CB125མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་སྟོབས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB126 བཀའ་སྡུག་གི་ཟིན་ཐོ། Rs. 200.00 Rs. 230.00
CB127 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་སྙན་དངགས་གཅེས་བཏུས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB128 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་དཔྱད་རྩོམ་གཅེས་བཏུས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB129རྒྱང་བཞུད། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB130བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB131ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས། (དེབ་ ༡།༢) Rs. 300.00 Rs. 345.00
CB132 ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས། (དེབ་ ༥་པ།) Rs. 150.00 Rs. 175.00
CB133ཀཿབྲག་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་གད་རྒྱངས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB134སློབ་གསོ་སེམས་ཁམས་རིག་པ། Rs. 325.00 Rs. 370.00
CB135 རྟོག་འགྱུ། Rs. 110.00 Rs. 130.00
CB136འགོས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། Rs. 375.00 Rs. 430.00
CB137 བརྡ་སྤྲོད་པའི་གྲུབ་མཐའི་གླེང་བརྗོད་ཆེན་མོ། Rs. 340.00 Rs. 390.00
CB138གློག་ཀླད་ལ་འཇུག་པའི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ། Rs. 299.00 Rs. 340.00
CB139བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། Rs. 250.00 Rs. 290.00
CB140 བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB141 རིགས་པའི་གསང་ཚིག Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB142དུས་ཐོག་ཆར་པ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB143སྨུག་སྤྲིན་གྱིས་དྲངས་པའི་རྣམ་ཤེས། Rs. 150.00 Rs. 170.00
CB144སྟག་ཕྲུག་སེར་ཆུང་དང་གྲོགས་པོ་ཚོ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB145སྐྱ་བོ། Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB146 ལྷ་ཐོག་རྒྱལ་རབས་ཆོས་སྲིད་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག Rs. 100.00 Rs. 120.00
CB147གྲོག་མའི་གཅིག་སྒྲིལ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB148རི་བོང་དཀར་ཆུང་གི་རྐང་འཁོར། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB149 བྱ་ཕོ་མཇུག་རིང་། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB150 བློ་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་འབད་བརྩོན་ཆེ་བའི་རུས་སྦལ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB151 སྒྱིད་ལུག་ཅན་གྱི་ཟེར་མོ། Rs. 40.00 Rs. 50.00
CB152 sweet Butter Tea Rs. 100.00 Rs. 120.00