དོ་ཆས་དོ་པོ་རེ་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༡༢༥་༠༠  དང་དོ་པོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཁང་(Transport Centre) ལ་སྐྱེལ་གླ་དོ་རེ་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༢༥་༠༠་རྩིས་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠་༠༠ ཡིན

  • ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དོ་ཆས་དང་སྐྱེལ་གླ་བསྡོམས་མ་གནས་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨% ཡིན།